COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

PASS Setswana Mophato wa 12 CAPS Digital Edition

EPUB 9781316092088
PASS Setswana Mophato wa 12 CAPS Digital Edition
PASS Setswana Grade 12 itlhokoletso le ipaakanyetso ya ditlhatlhobo e botlhofo Kaedi e e humile ka dintlhakgolo tsa Kharikhulamo ya Bosetšhaba go go tataisa fa o ipaakanyetsa ditlhatlhobo tsa Marematlou go tloga kwa tshimologong ya ngwaga. Kaedi e, e akaretsa: � Diteng tse di botlhokwa � Dikao tsa dipotso le maele a go mekamekana le dipotso tse di gwetlhang tlhaloganyo gore o akanye ka tsenelelo � Maele a go kwala ditlhangwa tsa boitlhamedi le tsa tirisano � Dithekeniki tsa go buisa � Temogo ya tirisopuo e e tseneletseng � Maele ka ga tshekatsheko ya dikwalo � Dikao tsa dipampiri tsa tlhatlhobo O bone didiriswa tsotlhe tsa puo, di ithute o kgone go atlega.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Language
Grade: 12