COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa Ibanga 12 (1 year) Enhanced Digital Edition

EPUB 9781316389010
Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa Ibanga 12 (1 year) Enhanced Digital Edition
I-Study & Master Incindi Yolwimi LwesiXhosa ibhalwe liqela lababhali abanamava ukuqinisekisa umoya. Imithetho-siseko nomxholo wenkcazelo yePolisi kaZwelonke yeKharikhyulamu nokuHlola (CAPS) ezitolikiweyo kwaye ezikhoyo kwincwadi yomfundi nakwisikhokelo sikatitshala. Incwadi Yomfundi: Le ncwadi yahlulwe yaba ziikota ezine ezahlulwe ngokwezahluko. Iikota ezintathu zokuqala zinezahluko ezithathu ize ikota yesine ibe nezahluko ezibini kunye nako konke okuphathelele noviwo. Ikota nganye inombala ozahlula ngayo kwezinye iikota. Imifanekiso nemibala ekule ncwadi ivuselela umdla neengcinga zomfundi. Kukho imisebenzi efuna ulwazi nezakhono zokuhlalutya nokutolika. Kukho imisebenzi eliqela eza kunceda umfundi akwazi ukuzilungiselela uviwo.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Language
Grade: 10