COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Vuleka mhlaba (isiXhosa) Digital Edition

EPUB 9781108159975
N.
Vuleka mhlaba (isiXhosa) Digital Edition
Vuleka mhlaba ndingene, kutsho umntu otshelwe zizicheku. Kule noveli umkhwambi onguJolela uzifumana ekuloo meko. Emva kokusinda ngezikaSibi etrongweni uBantu Zathu ubufumana ubomi bukrakra kunangaphambili. Umnwe otyholayo usalathe kuye de afumaneke oyena mbulali womkakhe uDora. Umbuzo obusoloko usemilebeni yabantu ukusukela kUnyana womntu uyaphenduleka kweli lixa. Imigudu kaBantu kunye noNoziqhamo yokusombulula esi sishiqi izala amathokazi. Umbhali usebenzisa ubuchule obungummangaliso ukubonda, ukuxovula, ukudidiyela nokuchanaba impixano ekweli bali.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Language
Grade: 11