COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Tshola, re je! (Setswana) Digital Edition

EPUB 9781108160032
Tshola, re je! (Setswana) Digital Edition
Batswana pitsa e tlhatlegilwe, e kgakgathile re e bone rotlhe, fa e le ga jaana, ke kopa re ikatametse mo lobating lwa bojelo re tsholelwe, re je. Ga re ile go letla gore puo ya rona e nyelele, re tla e lwela ra nna bo mosekaphofu ya gaabo yo re itseng fa a sa tshabe go swa lentswe. Nna ke le mokwadi wa lokwalo lo, ke apeile dijo di butswitse, ke tshotse dijo, etlang re je bagaetsho. Bana le bona, a ba tsholelwe ba tle ba itse puo e ya rona, ba itse ngwao ba itse le koo ba yang teng kana setshaba se sa ikitseng se a timela. Ke ne ke bua ke rialo bana ba thari e ntsho. Tshola, re je.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Language
Grade: 11