COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Kutawuba njalo (Siswati title) Digital Edition

EPUB 9781108159951
Kutawuba njalo (Siswati title) Digital Edition
Lona ngumdlalo lomnandzi lonesifundvo lesihle lesetfulelwa labadzala kanye nebantfwana. Wenta kube khona budlelwane lobuhle emkhatsini webatali nebantfwababo. Batali bona bayibona ngeyabo indlela lebafuna bantfwababo bayihambe futsi bayiphile kantsi nebantfwababo nabo banemibono yabo leyehlukile kulena yebatali babo. Yinhle, ibhalwe ngeSiswati mbamba, iyalandzeleka futsi ikhuluma ngetindzawo letatiwako emmangweni weMaswati. Kukhona futsi nalapho usivetela khona nesandla semtsetfo lesikhalima umonakalo lesiwubona udlangalile emmangweni lesakhe kuwo. Unesilulumagama lesichaza onkhe emagama latsandza kuba lukhunyana kanye netibonelo temibuto netimphendvulo tayo. Wufundze nawe wena wekunene utawutivela futsi utawutfokotela!! lena kutawubayingcamu yabo neyesitukulwane sakusasa.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Language
Grade: 12