COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Ngingewakabani? (isiNdebele) Digital Edition

EPUB 9781316650608
Ngingewakabani? (isiNdebele) Digital Edition
Inoveli le icoca ngabafundi abazibandakanya ethandweni basesebafundi kuthi nakuvela umntwana bamlahle. Isenzo sabo sibalandelele baze babeneenhluthu ezimhlophe. Enovelini le kuthengwa umphefumulo ngemali, kuneemfihlo ezinengi, nokutlhoriseka kwabantwana bangazazi bona basivalo sayiphi ipoto ngebanga lababelethi.
Prescribed
Curriculum: CAPS
Subject: Language
Grade: 11