COVID-19: Until 31 December 2020, you can get free access to the best educational material with your Snapplify account, and keep your learning on track.

Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge (Sesotho) Adobe Edition

EPUB 9781316557211
Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge (Sesotho) Adobe Edition
Bukantswe ya Mmetse bakeng sa Dikolo ya Cambridge e tla ba sesebediswa sa referense sa bohlokwa haholo deskeng ya moithuti e mong le e mong, se tshehetsang kutlwisiso ya bona ya mantswe a matjha a dulang a hlaha phapusing ya mmetse. Sepheo sa bangodi le Projeke ya Thuto e Fapaneng Afrika Borwa (Project for Alternative Education in South Africa (PRAESA)), e bile ho kenyeletsa mantswe ohle a mmetse a hlokehang diphapusing tsa Mephato e Bohareng le e Phahameng, mme ba entse jwalo ka tsela e kgahlang, e nang le boitlhahisetso mme e botswalle ho baithuti. Puo e ngotsweng e hlelleha ha bonolo ho baithuti ba dilemo di 10 ho hla ho 15, bukantswe ena e tshwere ditlhaloso tse ka bang 1000 tsa maano le mantswe a mmetse. Mantswe a hlalositswe ka ho sebedisa mehlala ya nnete ya Afrika Borwa le ditshwantsho tse matla ho fana ka tlhakisetso, ho hlalosa le ho tiisa maano.
Prescribed
Curriculum: None
Subject: None
Grade: